Греческие выражения с переводом

Греческие выражения с переводом

Διογένης, 412-323 π.Χ. Κυνικός φιλόσοφος

Диоген — древнегреческий философ

Ο θρίαμβος της νίκης του εαυτού μας είναι το στέμμα της φιλοσοφίας.

Торжество победы над самим собой есть венец философии.

Όταν είναι κανείς νέος, είναι πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος, είναι πολύ αργά.

Ответ на вопрос, когда лучше жениться?

Когда молод — еще слишком рано, когда стар — слишком поздно.

Η φιλοσοφία μου χάρισε την ετοιμότητα να αντιμετωπίσω οποιαδήποτε
στροφή της μοίρας.

Философия мне подарила готовность столкнуться с любым поворотом судьбы.

Ο καλύτερος τρόπος να βασανίζεις τους εχθρούς σου είναι να έχεις πάντα
καλή διάθεση.

Лучший способ мучить своих врагов, быть всегда в хорошем настроении.

Βλέπω πολλούς να ανταγωνίζονται και να τρέχουν εδώ κι εκεί, δεν βλέπω όμως κανένα να αγωνίζεται για την απόκτηση της αρετής.

Вижу многих соревнующихся и бегающих здесь и там, однако не вижу ни одного, кто бы сражался за приобретение добродетели.

Ο αθλητισμός ωφελεί μέχρι να κοκκινίσουν τα μάγουλά σου. Από κει και πέρα είναι βλαβερός και καταστρέφει το μυαλό.

Спорт помогает до покраснения твоих щек. А дальше он вреден и разрушает разум.

на греческом и русском языках

Σωκράτης, 469-399 π.Χ. Φιλόσοφος

Сократ — древнегреческий философ

Εν οίδα ότι ουδέν οίδα.

Я знаю, что я ничего не знаю.

Αν βρεις μια καλή γυναίκα θα είσαι ευτυχισμένος. Αν όχι, θα γίνεις φιλόσοφος.

Если встретишь хорошую жену, будешь счастливым. Если нет, станешь философом.

Εκείνος που περισσότερο μοιάζει με Θεό είναι εκείνος που δεν εξαρτάται
από τίποτα.

Больше всего похож на бога тот, кто ни от чего не зависит.

Υπάρχει ένα μόνο καλό , η γνώση και ένα κακό , η αμάθεια.

Существует лишь одно добро — знание и лишь одно зло — невежество.

Δεν είμαι αθηναίος, ούτε Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσμου.

Я не афинянин, не грек, я гражданин мира.

Ο φθόνος είναι έλκος της ψυχής.

Зависть – это язва души.

Ο καλύτερος γάμος: όταν η γυναίκα είναι τυφλή και ο άνδρας κουφός.

Лучший брак: когда женщина слепая, а муж глухой.

Η ομορφιά είναι μια βασίλισσα που κυριαρχεί όχι και πολύ καιρό.

Красота — это королева, которая правит очень недолго.

Ευριπίδης, 480-406 π.Χ. Αρχαίος τραγικός

Еврипид — древнегреческий драматург

Δεν υπάρχει εξουσία χωρίς μίσος.

Не существует власти без ненависти.

Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις χωρίς να χρειάζεται καν τις ερωτήσεις.

Время дает все ответы, даже не нуждается в вопросах.

Όταν δεις κάποιον, που έχει μεγάλη έπαρση για τον λαμπρό πλούτο και τη λαμπρή καταγωγή του, περίμενε πως γρήγορα η τιμωρία του θα φθάσει προς συνάντησή του.

Когда увидишь кого-нибудь, кто имеет большое высокомерие из-за блестящего богатства и блестящего происхождения, подожди, как быстро наказание придет к нему навстречу.

Οι ανώτεροι άνθρωποι αντέχουν τις προσβολές των κατωτέρων.

Высшие люди выдерживают оскорбления низших.

Το καλύτερο απόκτημα ενός άνδρα είναι μια καλή σύζυγος.

Лучший плод (порождение) мужчины — хорошая супруга.

Η συγκράτηση του θυμού χαρακτηρίζει τους συνετούς ανθρώπους.

Сдерживание гнева характеризует благоразумных людей.

Κανένας τίποτα δεν σκέπτεται καλά, όταν είναι οργισμένος.

Никто не подумает ничего хорошего, когда находится в гневе.

Μετά το όριο της πείνας, πλούσιοι και φτωχοί είναι το ίδιο.

На переделе жажды, богатые и бедные одинаковые.

Η αλήθεια είναι απλή κι ο λόγος της ακόμα πιο απλός.

Истина проста, а слова ее еще проще.

Η πρώτη προϋπόθεση της ευτυχίας είναι να γεννηθείς σε μια λαμπρή πόλη.

Первое условие счастья родиться в славном городе.

Αίσωπος, 6ος αιών π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός

Эзоп — древнегреческий поэт-баснописец

Συν Αθηνά και χείρα κίνει.

На бога надейся, а сам не плошай.

Η ισχύς εν τη ενώσει.

Сила — в единстве.

Εις, αλλά λέων.

«Πω-πω, σκόνη που σήκωσα!», είπε η μύγα που καθόταν στο πίσω μέρος του άρματος.

Надо же, какую пыль подняла, сказала муха, сидевшая на краю колесницы.

Άμα προσπαθείς να ευχαριστήσεις τους πάντες, δεν πρόκειται να ευχαριστήσεις κανέναν.

Пытаясь угодить всем, вы не угодите никому

Ο άνδρας δημιουργεί την ζωή του, η γυναίκα δικαιολογεί την δική της.

Мужчина создает свою жизнь, а женщина свою оправдывает.

Και το παραμικρό καλό, που κάνουμε, θα μας ανταποδοθεί πολλαπλάσια.

И то очень маленькое добро, что мы делаем, нам вернется сторицей.

Ηρόδοτος, 480-420 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Геродот — древнегреческий историк

Μηδένα προ του τέλους μακάριζε.

Никого не называй счастливым до его конца.

Πολύ λίγα πράγματα συμβαίνουν στο σωστό χρόνο, και τα υπόλοιπα δεν συμβαίνουν καθόλου.

Очень немногие вещи происходят в нужное время, а остальные не происходят вообще.

Από όλες τις δυστυχίες του ανθρώπου η πιο πικρή είναι να είσαι σοφός και να μην έχεις καμιά επιρροή.

Из всех несчастий человека самое горькое, быть мудрым и не иметь никакого авторитета.

Οι τύχες των ανθρώπων βρίσκονται επάνω σε ένα τροχό που καθώς γυρίζει φέρνει την ευημερία σε διαφορετικό άνθρωπο κάθε φορά.

Судьбы людей находятся на колесе, которое, вращаясь, приносит благополучие каждый раз разным людям.

Τα αυτιά πιστεύουν πιο δύσκολα από τα μάτια.

Греческие выражения с переводом

В каждом языке есть свои идиомы и фразы, связанные с историей, мировосприятием, традициями, менталитетом этого народа. При изучении языка проводим аналогию с афоризмами другого языка, их соответствия идиомам и фразам другого языка.

ИДИОМА — (от греч. ιδίωμα [idioma]- особенность, своеобразие), Присущий только данному языку оборот речи, употребляемый как некоторое целое, недопускающее перестановки слов, оборот речи, не передаваемый дословно на другой язык.
ФРАЗА — (от греч. φράση [phrasis] – выражение, оборот речи)

A:

ΕΙΣ ΑΥΡΙΟΝ ΤΑ ΣΠΟΥΔΑΙΑ
Выражение принадлежит Фивскому стратегу Архию, другу спартанцев, принимавшему участие вместе с близкими друзьями в симпозиуме (греческое слово симпозиум имеет и другое значение : «пирушка»), где ему вручили конверт, содержащий важную информацию о том, что ему угрожает опасность со стороны политического противника по имени Пелопид и других политиков. Вестник, вручивший конверт предупредил о важном содержании письма и необходимости немедленно ознакомится с его содержанием. Архиас в разгаре пирушки, улыбаясь, ответил: отложим на завтра важное (по гречески: «εις αύριον τα σπουδαία»). Однако «завтра» его не стало, он был убит своими противниками. Вот так привела к смерти его нерасторопность и расхлябанность
С тех пор идиома эта используется иронически в греческом языке, когда что- то не делается своевременно.

на греческом:
Η φράση αυτή ανήκει στο Θηβαίο στρατηγό Αρχία (τέταρτος αιώνας π.χ), ο οποίος βρισκόταν μαζί με τους φίλους του στο συμπόσιο, όπου τού παρέδωσαν ένα γράμμα, που περιείχε πληροφοριά ότι απειλείται από τον πολιτικο του αντίπαλο Πελοπίδα και άλλους πολιτικούς αντιπάλους. Ο αγγελειοφόρος που παρέδωσε το γράμμα, τον προειδοποίησε ότι πρέπει να το διαβάσει αμέσως. Ο Αρχίας πάνω στο γλέντι και μεσ στη χαρά και τη μέθη της εξουσίας του αμέλησε να το ανοίξει, το έβαλε στην άκρη και είπε: εις αύριον τα σπουδαία. Το αύριο όμως γι αυτόν δεν ήρθε, δολοφονήθηκε από τους πολιτικούς του αντιπάλους του. Έτσι τον οδήγησε σε θάνατο η δική του αμέλεια. Από τότε η φράση αυτή χρησιμοποιείται ειρωνικά στην ελληνική γλώσσα, όταν κάτι δεν γίνεται εγκαίρως και αναβάλλλεται.

ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΜΕΤΡΑ — Когда мы хотим сказать, что какие — то меры или законы слишком строгие, мы говорим зачастую драконовы меры. Дракон было имя легендарного греческого законодателя VII в. до н. э, который за все проступки назначал одно наказание — смерть. Дракон (греч. Δράκων [ˈdra.kɔːn]) афинянин, один из древнейших законодателей Греции

Δρακόντειοι νόμοι — драконовы законы (в переносном смысле: любые суровые законы)
Δρακόντεια μέτρα — драконовские меры, жёсткие меры

ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΣ ΘΕΟΣ — «бог из машины» (о неожиданном спасении, о счастливой развязке). Происхождение фразы восходит к античной трагедии. Когда в древнегреческом театре во время представления создавалась безвыходная ситуация, на сцене с помощью машины или механического приспособления появлялся бог, который своим вмешательством приводил пьесу к счастливой развязке, спасал положение казавшееся безнадёжным.
Сегодня это выражение используется, когда речь идёт о неожиданной благополучной развязке (благодаря счастливому вмешательству), о случайном лице, которое может благоприятно повлиять на исход события.

на греческом:
Από μηχανής θεός. — για αίσια έκβαση μιας κατάστασης. Η φράση αυτή έλκει την καταγωγή της στο αρχαίο θέατρο, στην αρχαία τραγωδία. Στο αρχαίο θέατρο όταν η κατάσταση έφτανε σε αδιέξοδο πάνω στη σκηνή εμφανιζόταν ο θεός (το άγαλμα ή το ομοίωμά του πάνω στη μηχανή) και με τη βοήθειά του οδηγούσε την κατάσταση σε αίσιο τέλος. Τη χρησιμοποιούμε σήμερα, όταν πρόκειται για ξαφνικό αίσιο τέλος (χάρη στην τυχαία παρέμβαση) ή όταν μιλάμε για τη βοήθεια κάποιου σε αδιέξοδη κατάσταση.

ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ — выражение имеет два значения: 1. призыв к запуску воздушного змея, запускать змея, поднимать в воздух (шар, бумажный змей и т.п), 2. также употребляется при выражении побуждения, призыва кого либо к какому либо действию, старту, к выходу из бездействия.
В чистый поледельник по всей Греции можно услышать призыв к запуску воздушного змея: «αμόλα καλούμπα»

Η ΚΟΠΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΓΕΙΟΥ ( Авгиевы конюшни) — фраза унаследована из древнегреческой мифологиии и означает сегодня крайне запущенные, находящиеся в беспорядке дела, сильно загрязнённое помещение. Согласно мифу, Геракл — самый популярный народный герой Греции , очистил за один день от навоза скотный двор царя Авгия, (сына лучезарного Гелиоса), нечищенного 30 лет. От этого мифа и сложилось выражение «Авгиевы конюшни», широко известное и по сей день.

ΠΕΤΑΩ ΚΟΤΣΑΝΑ — выражение, обозначающие глупое высказывание или мысль; Связано с тем, что греческое слово κοτσανα означает по русски «кочерыжка»

ΚΡΑΤΑΩ ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ — греческий фразеологизм. Означает : быть первым в чём-либо, в каком либо достижении. Этой фразе в русском языке соответствует выражение: «держать пальму первенства» . А «пальма первенства» в русском языке от существовавшего в Древней Греции обычая награждать победителей в состязаниях пальмовой ветвью. И сегодня победителей конкурсов, фестивалей награждают золотой пальмовой ветвью.

Пример использования фразы : Париж держит пальму первенства в области моды.
Το παράδειγμα: Το Παρίσι κρατάει τα σκήπτρα στον τομέα της μόδας.

Ο ΜΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΕΝΝΙΑ (девятое число месяца) — идиома. С чем связано происхождение этой фразы? Она используется, когда хотят подчеркнуть беззаботность, беспечность, довольство. Происхождение этой фразы имеет три версии, но господствующей и наиболее интересной считается версия, которая относится к первым годам возникновения независимого греческого государства, когда государственные служащие оплачивались 9 числа каждого месяца — этот день был для них радостным событием и назывался «днём зарплаты». Этот день вызывал чувство радости у служащих. В эпоху бедности этой страны, иметь постоянную работу,получать ежемесячную зарплату считалось большим счастьем. С тех пор с этой фразой связаны беззаботность, хорошее настроение, весёлое времяпровождение.

Пример использования вышеприведённой фразы: друзья приглашают друг друга в компанию, сопровождая это приглашание словами: «ο μήνας έχει εννιά, πάμε να διασκεδάσουμε», то есть «девятое число месяца», пойдём отметим, развлечёмся.
«Ο μήνας έχει εννιά» — фраза связана с приятным событием и ещё больше связана с какой -то неожиданной прибылью.

ΠΥΡΡΕΙΑ ΝΙΚΗ — [piria niki] — греческая фраза (по имени эпирского царя Пирра (греч. Pyrros), одержавшего над римлянами в 279 г. до н. э. победу, стоившую ему огромных потерь.
Происхождение выражения связано со сражением при Аускуле (в 279 году до н. э). Тогда эпирская* армия царя Пирра в течение двух дней вела наступление на войска римлян и сломила их сопротивление, но потери были столь велики, что Пирр заметил: «Ещё одна такая победа, и я останусь без войска». Известен другой вариант той же фразы:: «Ещё одна такая победа, и мы погибли».
*Эпир — географический регион между современной Грецией и Албанией. Эпир являлся частью древней Эллады с реками Ахерон и Кокитос.
Этому выражению есть полное соответствие в русском языке — «Пиррова победа»
Πύρρεια νίκη [piria niki] Пиррова победа — это победа, доставшаяся слишком высокой ценой, результат которой не оправдал вложенных усилий и средств.
Сегодня выражение используется в ситуациях, когда цель (или что либо) достигается слишком высокой ценой, не оправдывающей принесённых ради неё жертв.

ΠΙΑΝΩ ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ — поймать в момент совершения преступления; поймать с поличным . История происхождения этого выражения берёт начало в 19 веке в Афинах. В те времена, когда Афины стали столицей греческого государства, наряду с развитием города, участились случаи краж и грабежей. Одной из известных банд, орудовавших в городе, была банда во главе с атаманом Каррасом. Несмотря на множество совершенных ими краж, властям не удавалось поймать их. Очередной мишенью этой банды стал дом одного богатого афинского священника. Священник слыл не только своим богатством, но и смелостью и бесстрашием. Когда атаман Каррас со своими людьми зашли в огород, священник, услышав шум тут же вышел посмотреть, что происходит . В том месте, где был посажен и рос лук — порей ( греч.πράσα) , священник увидел тень и не мешкая напал на грабителя и схватил его.

Позже были пойманы и остальные члены банды.
Описывая полицейским свою схватку с вором, священник сказал: «τον έπιασα στα πράσα» ( по русски: «схватил его в месте, где рос лук- порей»). Отсюда и пошло это выражение «πιάνω στα πράσα « — поймать с поличным, и с тех пор используется во всех случаях при поимке с поличным.

Примеры: Τον έπιασαν στα πράσα να κλέβει [ton epiasan sta prasa na klevi] — поймали его с поличным время кражи. Πιάνω κάποιον στα πράσα να λέει ψέματα [piano kapion sta prasa na lei psemata] — Уличить кого либо во лжи.

Για ψύλλου πήδημα (из — за прыжка блохи)

Общение Римлян с азиатским миром сопровождалось появлением множества смешных суеверий. Те, которые боялись сглаза, обращались к колдуньям для изгнания злых духов и снятия порчи. Эти колдуньи имели несколько «обученных» блох, которые прыгали вокруг тарелки с водой. Прыгая одни из них могли утонуть, другие прыгали мимо. Считалось, что если блоха прыгая в воду тонула, то сглаз исходил от врага и надо было снять порчу. А если блоха не тонула, то сглаз исходил от друга и мог пройти скоро и без вмешательства. В одном из случаев, когда блоха утонула, колдунья назвала сглазившего человека. Тогда обратившийся к колдунье разыскал врага и убил его, что привело к вендетте между семьями. С тех пор закрепилось в языке это выражение: «из- за прыжка блохи» (по гречески: «για ψύλλου πήδημα«) и используется когда из- за незначительных причин происходят серьёзные случаи.

Για ψύλλου πήδημα — из-за прыжка блохи,

Ο ψύλλος -блоха

πήδημα — прыжок

Η ιστορία της φράσης: Η επικοινωνία των Ρωμαίων με τους ασιάτες συνοδευόταν από την εμφάνιση πολλών προλήψεων. Εκεινοι που φοβούνταν το μάτιασμα, απευθύνονταν στις μάγισσες για απομάκρυνση κακοποιών πνευμάτων. Οι μάγισσες αυτές είχαν κάποιους γυμνασμένους ψύλλους, οι οποίοι πηδούσαν γύρω από ένα πιάτο με νερό. Αν ο ψύλλος πηδώντας πνιγόταν, τότε το μάτισμα προερχόταν από τον εχθρό και έπρεπε να ξορκιστεί από τη μάγισσα. Αν όμως ο ψύλλος δεν πνιγόταν, τότε προερχόταν από το φίλο και θα περνούσε σύντομα και χωρίς βοήθεια της μάγισσας. Σε μια από τις περιπτώσεις η μάγισσα υπέδειξε τον εχθρο. Τότε εκείνος, που απευθύνθηκε στη μάγισσα βρήκε τον εχθρό και τον σκότωσε. Από τότε αρχισε να χρησιμοποιείται η φράση αυτή: «Για ψύλλου πήδημα» και χρησιμοποιείται όταν για ασήμαντες αφορμές γίνονται σοβαρά πράγματα

Греческий язык: идиомы и фразы

Как произошли греческие выражения: «Πλάκωμα στο ξύλο» (сильно избивать), «κουρεμένο γίδι» (стриженый козёл), «το έκανε βούκινο» (поносить, позорить), «ο κόσμος το ‘χει τούμπανο κι εμείς κρυφό καμάρι» (то, что у нас в тайне, у всех на устах).

Переводы греческих фраз

Отвечать на сообщения и создавать новые темы могут только зарегистрированные пользователи. Окно для добавления новых сообщений находится в нижней части страницы с темой. Для создания новой темы необходимо Войти в форум, предварительно зарегистрировавшись.

При создании новых тем, пожалуйста, подумайте над ее названием и форумом, в котором Вы будете ее создавать! Поищите взглядом правильный форум, а в нем посмотрите, не создавалась ли ранее тема с аналогичным вопросом. Так намного удобнее и отвечающим, и спрашивающим.

Цитата
L L пишет:
3) верящий в любовь = πιστός σε αγάπη

Так не говорят. Это получилось «верный любви»
В новогреческом вообще нет действительных причастий настоящего времени. Фразу «верящий в любовь» следует переводить как «αυτός που πιστεύει στην αγάπη» (aftos pu pistevi stin agapi). Долговато, зато точно.

Цитата
L L пишет:
надеющийся на лучшее (надеясь на лучшее) = ελπίζοντας στο καλό (καλύτερο)

Так не говорят по уже указанной выше причине. Вот эта фраза на новогреческом: αυτός που ελπίζει σε καλύτερο (aftos pu elpizi se kalitero).

Цитата
L L пишет:
а вот «надеющийся» не встречала. ελπισμένος? не уверена.

Αυτός που ελπίζει (aftos pu elpizi) или αυτλος που έχει την ελπίδα (aftos pu ehi tin elpida).

Цитата
L L пишет:
вечно надеющийся

Αυτός που αιώνια ελπίζει (aftos pu eonia elpizi)

Цитата

пишет:
хранящий надежду

Αυτός που φυλάγει την ελπίδα (aftos pu filayi tin elpida) или αυτός που διατηρεί την ελπίδα (aftos pu diatiri tin elpida).

пишет:
1) производные от ELPIDA (Надежда)

Их не так много.
ελπιδοφόρος = приносящий надежду
ελπιστικός = дающий надежду, обнадеживающий

Цитата
Olga R. пишет:
Так не говорят

у вас в ЮАР не говорят, а у нас говорят.
тема закрыта.

Помогите, пожалуйста, перевести:

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΕ ΔΩ ΤΙ ΚΑΝΗΕ ΠΕΡΝΑΣ ΚΑΛΑ ΜΕ ΤΟ ΦΙΛΟ ΣΟΥ; ΕΓΟ ΕΙΜΕ ΜΟΝΩΣ

Спасибо!

Цитата
Ольга пишет:
Здравствуйте,мне срочно нужно перевести «С днём рождения,Максим!» на греческий язык,только латинскими буквами. Оччень надо,помогите,пожалуйста.

Hronia Polla, Maxim

Цитата
katherina пишет:
Цитата
Ольга пишет:
Здравствуйте,мне срочно нужно перевести «С днём рождения,Максим!» на греческий язык,только латинскими буквами. Оччень надо,помогите,пожалуйста.

Hronia Polla, Maxim

Мне кажется, более правльным будет такой вариант:
Xronia polla, Maksim

Цитата
medlana пишет:
Мне кажется, более правльным будет такой вариант:
Xronia polla, Maksim

Не знаю, мне грек писал Hronia polla. Хотя они часто X вместо Η пишут на латинице. Думаю, что все равно поймет

Anyway the wind blows. (с)

Сюда всегда заглядывают, когда появляется новое сообщение

Anyway the wind blows. (с)

Пожалуйста, срочно нужен перевод редких греческих слов:

Это какие-то расстения, но как их эквиваленты найти в русском языке?

Γαλατσίδες Ό Διοσκορίδης θεωρεί τις διάφορες γαλατσίδες καθαρκτικές. Στην Ελλάδα υπάρχουν πάνω από 40 είδη γαλατσίδες, όλες σχεδόν με κίτρινα λουλούδια.

Ό γαλακτώδης χυμός τους προκαλεί φλεγμονές στο δέρμα και σε εσωτερική χρήση είναι δηλητηριώδης. Ο Διοσκορίδης αναφέρει επτά είδη με τις ίδιες ιδιότητες. Μια συνταγή από τα χρόνια του Ιπποκράτη συμβουλεύει 7 σταγόνες πάνω σ’ ένα σύκο, πριν από το φαγητό, για την υδρωπικία.

Галацидес — это диоскореи. ДИОСКОРЕЯ, род растений, обычно лиан, семейства диоскорейных. Св. 600 видов, главным образом в тропиках и субтропиках. В России 1 вид диоскорея японская, на Дальнем Востоке; лекарственное растение. Некоторые диоскореи (ямс) возделываются ради съедобных клубней.

Пословицы и поговорки на греческом языке

βάλτε το καλά στο μυαλό σας — зарубите себе на носу;

ο χορτασμένος του νηστικού δεν πιστεύει — сытый голодного не разумеет

τα κάνει κρεμαστάρια — зелен виноград; видит око, да зуб неймет

χύθηκε το λάδι μας μέσα στο τηγάνι μας — не было бы счастья, да несчастье помогло

πέσε πίττα να σε φάω ждёт, когда пирожок в рот упадёт; ему подавай всё готовенькое; ему разжуй и в рот положи;

δεν φοβάται ο παστουρμάς τ’ αλάτι — он прошёл огонь, воду и медные трубы

ούτ’ ώμος, ούτε ψημένος (ούτε και τηγανισμένος) — ни рыба, ни мясо

τρώγοντας έρχεται η όρεξη — аппетит приходит во время еды;

περί ορέξεως ουδείς λόγος — о вкусах не спорят, на вкус и на цвет товарищей нет

κατά πού (или όπως) στρώσεις, θα κοιμηθείς — как постелешь, так и поспишь; что посеешь, то и пожнёшь

ό,τι σπείρεις θα θερίσεις — что посеешь, то и пожнёшь

δεν τον πιάνει το φαΐ еда ему не впрок; не в коня корм;

τα νιάτα και τα γρόσια δεν κρύβονται — молодость и богатство не скроешь

θα σου δείξω πόσα απίδια βάζει ο σάκος! — я тебе покажу, где раки зимуют!

έμακρύναν οι ποδιές της και σκέπασαν τις πομπές της — большой да богатый не бывает виноватый

καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται — чистое нёбо молний не боится

ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται — утопающий хватается за соломинку

πέθανε να σ’αγαπώ, ζήσε να μη σε θέλω — что имеем не храним, потерявши — плачем

άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν κι’ άλλοι πίνουν και μεθάνε – одни сажают, а другие плоды пожинают

άλλαξε о Μανωλιός και φόρεσε τα ρούχα άλλοιως — ничего не изменилось, всё осталось по-прежнему; перевеска порток на другой гвоздок;

άλλα τα μάτια του λαγού κι’ άλλα της κουκουβάγιας то, да не то, Федот, да не тот

άλλου τα κακαρίσματα κι’ άλλου γεννάν οι κότες – не всегда там курочка кудахчет, где яйцо снесла

ανάμεσα σφυρί κι’ αμόνι — между молотом и наковальней

κατά τον καιρό και το χορό — всему своё время

κατά μάνα, κύρη είναι γιος και θυγατέρα — яблоко от яблони недалеко падает

έννοια έχει η αλεπού σα ζυγώνει στο κοτέτσι — чем ближе к курятнику, тем больше у лисы забот

το σκυλί το γεράζουν οι ξένες έννοιες — не работа старит, а забота

με μύγες ο λύκος δεν χορταίνει — мухами волка не накормишь; как слону дробина;

δίχως έννοια αν περπατάς που και που θα σκουντουφλάς — кто не смотрит под ноги, может споткнуться

πες μου με ποιον πας να σου πω ποιος είναι — скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.

ο λύκος άμα γεράσει γίνεται κοροΐδο των σκυλιών — старый волк становится посмешищем для собак

προκειμένου να χαλάσει θα το φάω — чем добру пропадать, пусть лучше пузо лопнет.

βουνό με βουνό δε σμίγει — гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдётся

στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα — задним умом крепок

το κακό σκυλί ψόφο δεν έχει — злые люди два века живут;

τα σκυλά γαυγίζουν, το καραβάνι περνάει — собака лает, а караван идёт; собака лает — ветер носит

ξένος πόνος όνειρο — чужое горе не болит

σκαλίζοντας η κόττα βγάνει τα μάτια της , — что копал, в то и сам попал

καθένας με τον πόνо του — у кого что болит, тот о том и говорит;

μπρος φίλος και πίσω σκύλος — в глаза ласкает, а за глаза лает; спереди лижет, а сзади царапает

οποίος έχει πολύ πιπέρι βάζει και στα λάχανα — он не знает куда деньги девать; кто богат, тот и тароват

αν δεν φωνάζει το μωρό, δεν το ταΐζει (или δεν του δίνει να φάει) η μάνα του — дитя не плачет — мать не разумеет

φωνάζουν τ’ άγρια να διώξουν τα ήμερα — баламутят воду, чтобы половить рыбку в мутной воде

φωνάζει ο κλέφτης να φύγει ο νοικοκύρης — вор кричит: «держи вора»

о σπείρων ανέμους θερίζει τρικυμίες — кто сеет ветер, пожнёт бурю

ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φά’ το — ласковое слово лучше сладкого пирога

και το σκύλο χορτάτο και το ψωμί ακέριο — и волки сыты, и овцы целы

δεν κρύβεται η βελόνα στο σακί — шила в мешке не утаишь

αγοράζω γουρούνι στο σακί — покупать кота в мешке

στην αναβροχιά καλόνοι και το χαλάζι — на безрыбье и рак рыба

βάζω τον τρελό να βγάλει το φίδι από την τρύπα — чужими руками жар загребать

ουδέν κακό αμιγές καλού — нет худа без добра

ούτε φώλι ούτε προσφώλι — ни кола ни двора

οποίος χάνει στα χαρτιά κερδίζει στην αγάπη — кому не везёт в карты — везёт в любви

τα χείλη σου και στου θεού τ’ αυτί — твоими устами да мёд бы пить; дай-то бог

από χείλια βγήκε και σε χείλια μπήκε — сказал другу, а пошло по кругу

ό,τι γράφει δεν ξεγράφει — от своей судьбы не уйдёшь

έλα παππού να σου δείξω τ’ αμπελοχώραφά σου — яйца курицу не учат

ο έρωτας είναι τυφλός κι’ ανοιχτομάτες πιάνει -. любовь слепа, а зрячих в свой сети ловит

πες μου με ποιόν πας να σου πω ποιος είσαι — скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты;

αν δεν κοπιάσουν γόνατα, καρδιά δε θεραπεύεται — без труда не вытащишь и рыбку из пруда

ούτε φώλι ούτε προσφώλι — ни кола ни двора

έχει λερωμένη τη φωλιά του — у него рыльце в пушку

η χάρη θέλει άντίχαρη — долг платежом красен

ξίδι χάρισμα , γλυκό σά μέλι — дарёный уксус слаще мёда

χείρ χείρα νίπτει — рука руку моет;

σύν ‘Αθηνά καί χείρα κίνει — на бога надейся, а сам не плошай

δύο κακών προκειμένων, τό μή χείρον βέλτιστον — из двух зол выбирают наименьшее

ο χοίρος τη λάσπη κυνηγά — свинья грязь найдёт;

του χοίρου το μαλλί δεν γίνεται μετάξι — горбатого могила исправит

ένα ψωριάρικо πρόβατο χαλά όλο το κοπάδι — паршивая овца всё стадо портит

ένα λεπτό υπομονής μπορεί να σημαίνει δέκα χρόνια ειρήνης — один момент терпения может означать десять лет мира

στραβός βελόνα γύρευε μέσα στον αχερώνα — искать иглу в стоге сена

ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται — голодной курице просо снится;

κάλλιο της γης κατάλυμα παρά του κόσμου γέλιο — лучше смерть, чем позор

της Παρασκευής τα γέλια του Σαββάτου κλάματα — рано пташечка запела, как бы кошечка не съела;

γέλια αδιάκοπα (или ασταμάτητα) μυαλά κουρκουτιασμένα — смех без причины — признак дурачины;

γράμματα κλάηματα — без муки нет науки

κάλλιο να σου βγει το μάτι παρά τ’ όνομα — береги честь пуще глаза (своего);

Γιάννης πήγε Γιάννης ήρθε — каким он был, таким и остался;

πήγε για μαλλί και βγήκε (или κι’ ήρθε) κουρεμένος — пошёл по шерсть, а вернулся стриженным;

ένας καν κανένας — один в поле не воин

Τα λίγα λόγια είναι ζάχαρη και τα μηδέ καθόλου μέλι. — Слово серебро, а молчание золото.

όσα μυαλά τόσες γνώμες — сколько голов, столько умов

κι’ οι τοίχοι έχουν αφτιά — и у стен есть уши

άσκοπος ο νους, διπλός ο κόπος — дурная голова ногам покоя не даёт;

όξω νου και πέρα βρέχει — ему до лампочки

ο λύκος κι’ αν γέρασε κι’ άλλαξε το μαλλί του ούτε την γνώμη άλλαξε ούτε και την βουλή του (или την κεφαλή του) — волк каждый год линяет, да обычай не меняет

ο μύλος νερό θέλει, ευχές δε θέλει — нужны дела, а не слова; благими пожеланиями сыт не будешь;

στα καταστρεμένα υποστατικά ευχή δεν πιάνει — слезами горю не поможешь

Греческий язык: слова, которые употребляются чаще всего

Греки очень увлекаются языками. Это даже не столько дань моде, сколько необходимость. 20% греческой экономики приходится на туризм, и еще 20% — на мореплавание: каждый папаша-грек уверен, что знание иностранных языков – залог светлого будущего его чада. Как следствие, в туристических местах знание слов греческого языка может Вам и вовсе не пригодиться. Тем не менее, греки очень любят и ценят, когда туристы хоть немного, но пытаются заговорить на греческом. И в редкой таверне за эту попытку хозяин не порадует Вас хотя бы десертом.

Совместно с Аней – нашим репетитором греческого – Grekoblog составил список из 30 слов/фраз, которые показались нам наиболее востребованными в поездке. Чтобы было легче воспринимать незнакомые слова, рядом с каждой фразой мы привели русскую и латинскую транскрипции. Те же буквы, которые не встречаются в латинице, оставили «как есть».

Также нужно учитывать, что в словах греческого языка большое значение имеет ударение. В отличие от русского языка, ударение в греческом почти всегда приходится на последний, предпоследний или третий слог от конца слова. Для упрощения, в русской транскрипции мы выделили ударные гласные заглавными буквами.

В греческом языке большое значение имеет ударение: почти всегда оно приходится на последний или предпоследний слог

1. Γειά σου (Я су) [ia su ] – привет, здравствуй (дословно переводится «здоровья тебе»). Так можно поздороваться в любое время суток, если Вы с собеседником «на ты». Форма вежливости полностью совпадает с русским языком. Если же Вы хотите вежливо поприветствовать незнакомого или старшего по возрасту человека, говорим:

Γειά Σας (Я сас) [ia sas ] – здравствуйте.

Фразами Γειά σου и Γειά Σας также можно и попрощаться. Пригодятся они и если кто-то рядом с Вами чихнул: Γειά σου и Γειά Σας будут означать в данном случае «Будь здоров» или «Будьте здоровы», соответственно.

2. Καλημέρα (калимЭра) [kalimera ] – доброе утро. Так можно поздороваться примерно до 13.00, но границы тут размыты. Для кого-то καλημέρα актуально и до 15.00 – кто уж во сколько проснулся:).

Καλησπέρα (калиспЭра) [kalispera]– Добрый вечер. Актуально, как правило, после 16-17 часов.

Попрощаться ночью можно, пожелав «спокойной ночи» – Καληνύχτα (калинИхта) [kalinihta].

3. Τι κάνεις/ κάνετε (ти кАнис/кАнэте) [ti kanis/ kanete] – Дословно эти слова греческого языка переводятся, как «что делаешь/делаете». Но в обиходе это означает «как дела» (ты/вы). С тем же значением можно употребить и фразу:

Πως είσαι/ είστε (пос Исэ / пос Истэ) [pos ise/ pos iste] — как твои дела/как Ваши дела.

Ответить на вопрос «как дела» можно по-разному:

4. Μια χαρά (мья харА) [mia hara] или καλά (калА) [kala], что означает «хорошо»;

Еще один вариант: πολύ καλά (полИ калА) [poli kala] – очень хорошо.

5. Έτσι κι έτσι (Этси к’Этси) [etsi ki etsi] – так себе.

Узнать, как зовут собеседника, можно с помощью следующих фраз:

6. Πως σε λένε; (пос сэ лЕнэ) [pos se lene] – как тебя зовут?

Πως Σας λένε; (пос сас лЕнэ) [pos sas lene] – как Вас зовут?

Ответить на это можно так:

Με λένε…… (мэ лЕнэ) [me lene] – меня зовут (имя)

После обмена именами принято говорить:

7. Χαίρω πολύ (хЭро полИ) [hero poli] или χαίρομαι (хЭромэ) [herome] – – рад(а) познакомиться.

Греки очень ценят, когда турист худо-бедно пытается изъясняться на их языке

8. Ευχαριστώ (эвхаристО) [evharisto] – спасибо;

9. Παρακαλώ (паракалО) [parakalo] – пожалуйста;

10. Τίποτα (тИпота) [tipota] – ничего, не за что;

11. Δεν πειράζει (зен пирАзи) [δen pirazi] – ничего страшного;

12.Καλώς όρισες (калОс Орисэс)[kalos orises] –добро пожаловать (ты);

Καλώς ορίσατε (калос орИсатэ)[kalos orisate] –добро пожаловать (вы);

13. Εντάξει (эндАкси) [endaksi] – хорошо, ok;

Слова «да» и «нет» в греческом языке отличаются от привычных нам no, yes или si и т.д. Мы привыкли, что отрицательное слово начинается с буквы «н», но в греческом языке все наоборот — с буквы «н» начинается слово «да»:

14. Ναι (нЭ) [ne] – да

Όχι (Охи) [ohi] – нет

Слова для рынка и магазина

15. Θέλω (сЭло) [θelo] – хочу;

16. Ορίστε (орИстэ) [oriste] – вот пожалуйста, похоже на английское here you are (например, Вам дают сдачу и говорят oρίστε или принесли и говорят oρίστε). Когда Вы даете деньги, тоже можно сказать (вот пожалуйста) oρίστε). Актуально это и в качестве реакции на чей-то оклик Вас по имени или при ответе на звонок вместо «Алло».

17. Πόσο κάνει (пОсо кАни) [poso kani] – сколько стоит;

18. Ακριβό (акривО) [akrivo] – дорого;

19. Φτηνό (фтинО) [ftino] – дешево;

20. Τον λογαριασμό παρακαλώ (тон логариазмО паракалО) [ton logariazmo parakalo] – «счет, пожалуйста»;

21. Που είναι…….; (пу Инэ) [pu ine] – где находится……?

22. Αριστερά (аристэрА) [aristera] – слева, налево;

23. Δεξιά (дэксьА) [δeksia] – направо, справа;

24. Το ΚΤΕΛ (то КТЭЛЬ) [ktel] – данная аббревиатура – название греческого автобусного оператора, но все понимают его, как «автовокзал»;

25. Το αεροδρόμειο (аэродрОмио) [aeroδρομιο] – аэропорт;

26. Σιδηροδρομικός σταθμός (сидиродромикОс стасмОс) [siδiroδromikos staθmos] – железнодорожная станция;

27. Καταλαβαίνω (каталавЭно) [katalaveno] – понимаю;

Δεν καταλαβαίνω (зэн каталавЭно) [δen katalaveno] – не понимаю;

28. Ξέρω (ксЭро) [ksero] – знаю;

Δεν ξέρω (зэн ксЭро) [δen ksero] – не знаю;

И наконец-то поздравления:

29. Χρόνια πολλά (хрОнья поллА) [hronia polla] – так можно поздравить на любой праздник: день рождения, день ангела и т.д. Дословно это означает «долгих лет».

30. Στην υγεία μας (стин Я мас) [stin ia mas] – это тост, который обозначает «за наше здоровье».

Надеюсь, эти слова помогут Вам в путешествии и общении с греками. Я же благодарен Ане – нашему учителю греческого языка — за помощь в написании материала и напоминаю, что еще с 2010-го года на Grekoblog Аня занимается со всеми, кто хочет выучить «с нуля» или подтянуть свой уровень греческого. Более подробно о занятиях языком по Skype мы писали в статьях Grekoblog поможет желающим изучить греческий язык онлайн и Интервью с репетитором: Выучить язык может каждый.

Читайте далее: